turkti

turkti
tur̃kti, -ia, -ė FrnW 1. intr. , NdŽ, Ob, Švn, Smal, Rod leisti kokį garsą (kvarkti, čirkšti, murkti ir pan.): Varlės tur̃kia 1. Turkliai pavasarį tur̃kia Sn. Toli girdėt, kap anas (turkutis) tur̃kia Btrm. Turtukas kai pradeda tur̃kt, tai tur̃kia tur̃kia papečėj Gdr. Tep tur̃kė po ausia, tik būbnelis netrūko Mrc. Katinas tur̃kia ant ausies Grv. [Tuoktuvių metu] galima išgirsti jų (lelių) savotišką turkiantį balsą T.Ivan. Priėjau ir, pridėjęs prie ausies lūpas, ėmiau turkti: – Tr… A.Vencl. Turkia kap šikna vandeny Kb.burgzti: Motoriukas, ilgokai patampytas už virvelės, ima turkti . 2. E(Smn), , NdŽ žr. turkšti 1: Tik biskį atleido, ir antys jau tur̃kia balukes Mrj. Antys turkė dumble . Vandinin tę ką tur̃kia, žyravoja Kpč. | refl.: Pardien prūde turkias [antys], vakare da palest žiūri Trgn. 3. žr. turkšti 2: Bala (mažas ežeriukas) varlėm kurkt, bobom tur̃kt (juok.) Vj. | refl. Vrn: Tur̃kiasi po purvynus vaikiščiai KzR. 4. tr. Ser, , NdŽ išgnaibant lesti: Žąsys turkia bulves Ig. Žąsų in daržą nemožna leist, ba turkia morkvas Švn. Žąses kopūstų neturkia Db.ėsti, sriaubti: Kiaulė turkia E(Smn). 5. tr. godžiai, smarkiai gerti: Kovą jauni tur̃kia ir tur̃kia DrskŽ. Jis vynelį tik tur̃kia Vrn. 6. tr. , NdŽ rausti, knisti: Kiaulės kiemą tur̃kia 1. 7. tr., intr. 1, Brt tam tikru garsu šaukti (kiaules): Jau turkiù namo kiaules Al. Kad kiaulės bėgtų namo, piemenys tur̃kia Dkšt. Neturk, ba visos kiaulės pabėgs namo Mrj. 8. tr., intr. , Kt, Mrj prk. ilgai ką dirbti: Ką ji tę tur̃kia, kad negaliu jos sulaukt? Alk. Turkiù turkiù namie, tai apkuopiu Bgt. Laiminga, katrai nereik apie tuos puodus tur̃kt Plv. Mama viena darže tur̃kia, o dukterys vaikščioja pasirėdę . Aš turkiù turkiù ir vis an vietos Ūd. | refl. , Klvr: Nieko gero nenuveikiu – turkiúos apie namus . Na greičiau, jūs tę nesitur̃kę! Alk. Vaikai tik dirba, tik tur̃kiasi įknibę Dkš. \ turkti; apturkti; įturkti; išturkti; nuturkti; paturkti; praturkti; prisiturkti; suturkti; užturkti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • turkti — tur̃kti vksm. Var̃lės, leliai̇̃, kãtinas tur̃kia …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • turkimas — turkìmas sm. (2) DŽ 1. Rdš → turkti 1. ║ Motociklo turkimas užtrenkia ausis rš. 2. → turkti 7: Jei kiaulės nenori eit namo, jom nė piemens turkìmas nieko nepagelbės Brt …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • turksti — tur̃ksti, tur̃skia, tur̃skė 1. žr. turkti 1. ║ ^ Žarna tur̃skia, tai nekrutėsi (nedirbsi) Švnč. 2. žr. turkti 7: Piemenys jau tur̃skia, tuojau atbėgs ir kiaulės Ck. 3. intr. įkalbinėti, įtikinėti: Svotas tur̃skia mergai, kad geras jaunikis,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apturkti — aptur̃kti, ia (àpturkia), àpturkė tr. kiek apkasti: Jau bulves àpturkė? Mrj. turkti; apturkti; įturkti; išturkti; nuturkti; paturkti; praturkti; prisiturkti; suturkti; u …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išturkti — ištur̃kti, ia (ìšturkia), ìšturkė tr. 1. Krok žr. išturkšti 1. 2. gnaibant išlesti, išėsti: Antys ìšturkė aguonas Lp. Kiaunė užejo per stogą ir visą kumpį ìšturkė Vrn. Duonos minkštimą ìšturkė, o plutą paliko Mrj. | Pirma eidama ìšturkiau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kurkti — 1 kur̃kti, ia, ė 1. intr. SD330,340, K, J, Šmk, Šts, Slnt, Plt, Čk, Pn, Rm rėkti, turkti, kvarkti: Varlės grioviuose pradėjo kurkti Žem. Ant laktos kurkė viena višta P.Cvir. Kas valandėlė skrido padange kurkdamos gervės A.Vien. Jei gaidys kurkia… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuturkti — nutur̃kti, ia (nùturkia), nùturkė tr. nukasti (ppr. lėtai): Vieni kasėm [bulves], tai kol mes jas nùturkėm! Krok. turkti; apturkti; įturkti; išturkti; nuturkti; paturkti; praturkti; prisiturkti; suturkti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paturkti — patur̃kti, ia (pàturkia), pàturkė 1. tr. kiek išlesti, išėsti: Nei viena galva [kopūsto] nepaturktà Lp. 2. tr. kiek pakasti: Nulėk bulvių paturkt Ig. 3. intr. Kš tam tikru garsu pašaukti (kiaules): Patur̃k kiaulėm – tegul bėga namo Brt. Būdavo …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • praturkti — pratur̃kti, ia (pràturkia), pràturkė 1. tr. prakirsti, pradaužti: Dar an ežero ledas labai storas, niekap nemožna pratur̃kt Ūd. 2. refl. praleisti laiką, sugaišti ilgai dirbant: Prasìturki namuos dienom, prasilakstai KzR. Prasìturkėm darže… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prisiturkti — prisitur̃kti, ia (prisìturkia), prisìturkė 1. žr. priturkšti 2: Nejuokink svieto, ką čia prisiturks, kad prūdas tik šiemet kastas Trgn. 2. sugaišti ilgai dirbant: Prisiturkì apie kampus – niekas nemiela Gž. turkti; apturkti; įturkti; išturkti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”